Què

            La Fundació -de la Comunitat Valenciana- cultural, valencianista i republicana «CONSTANTÍ LLOMBART» té per objecte:

 1. El foment, la defensa, la difusió i la investigació de la història i
  cultura valenciana, del patrimoni cultural valencià, de la música
  valenciana, de la llengua valenciana, de l’economia productiva valenciana i del sobiranisme valencià republicà.
 2. Estimular l’estudi de la realitat política, econòmica, social i
  cultural del poble valencià.
 3. Donar suport a
  – l’economia productiva valenciana.
  – el desenvolupament econòmic dels ports i aeroports valencians i de l’Arc Mediterrani.
  – l’existència d’institucions financeres de capital majoritari valencià.

      4.   Fomentar les bones relacions entre la Comunitat Valenciana i les comunitats veïnes amb les que compartim el mateix mar o les mateixes conques hidrogràfiques, és a dir amb les Comunitats autònomes d’Aragó, de Catalunya, de les Illes Balears, de Múrcia i de Castilla-la Manxa.

Aquesta fundació pren d’exemple a l’agitador cultural, restaurador de la llengua valenciana i fundador de Lo Rat Penat, el republicà Constantí Llombart.

Correspon al Patronat de la Fundació determinar la manera en què s’hauran de complir els fins enumerats en este article. Les prestacions de la Fundació s’atorgaran de forma no lucrativa.

            El desenvolupament de l’objecte de la Fundació s’efectuarà a través d’alguna de les formes següents d’actuació:

 1. L’atorgament de beques, premis i ajudes a la investigació i la promoció d’estudis.
 2. Edició de publicacions i vídeos.
 3. Creació d’emissores de ràdio i televisió.
 4. L’organització de congressos, conferències, simposis, taules redones, seminaris, cursos, tallers, etc.
 5. Promoure i facilitar tot tipus d’iniciatives relacionades amb les finalitats de la Fundació.
 6. Realitzar totes aquelles accions subordinades o accessòries a l’activitat principal, tals com l’adquisició i el manteniment d’una seu social.
 7. Exercir les activitats econòmiques precises per al compliment de les finalitats.
 8. I, de manera genèrica, dur a terme quantes actuacions siguen conduents al millor assoliment de les seues finalitats.

A més, amb la finalitat d’obtenir ingressos, la Fundació podrà realitzar activitats mercantils l’objecte de les quals estiga relacionat amb les finalitats fundacionals o siguen complementàries o accessòries de les anteriors, amb submissió a les normes reguladores de la defensa de la competència, com les següents: el lloguer de les seues instal·lacions per a qualsevol tipus d’activitat legal.